Doelstelling

De doelstelling van de stichting kan als volgt worden omschreven:

Het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door financiële steun te verlenen aan projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang voor brede lagen van de samenleving, met een ideële en/of sociale strekking.

Om de aanvragen objectief te kunnen beoordelen wordt de stichting vertegenwoordigd door diverse specialisten uit bedrijven en instellingen. Door hun brede kijk op de maatschappij weten zij gezamenlijk de juiste keuze te maken voor de financiële ondersteuning van doelen die in het belang zijn van de samenleving.

Het Gerrit Jeurissen Fonds richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

– Kunst en cultuur
– Maatschappelijk welzijn
– Sport en recreatie
– Natuur en milieu

Hooflijnen Beleidsplan

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstelling. De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstelling van de Stichting. De Stichting werft in beginsel geen fondsen. Het vermogen van de Stichting is gevormd door een erfstelling. De Stichting zal haar vermogen in de komende jaren aanwenden voor projecten die passen binnen de doelstelling van de Stichting. Voorzover de Stichting haar vermogen niet direct aanwend zal dit zoveel mogelijk defensief belegd worden. Het jaarlijks geworven vermogen bestaande uit de inkomsten uit de beleggingen worden zoveel mogelijk direct besteed aan projecten die passen binnen de doelstelling van de Stichting. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaven als bankkosten en kosten tot instandhouding van de beleggingen. Alle opbrengsten en kosten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.