Overige aanvragen

Aanvragen voor overige donaties zijn bestemd voor organisaties uit heel Nederland en kunnen het gehele jaar ingediend worden. De aard van de betreffende organisaties komt overeenkomt met één van de genoemde aandachtsgebieden op deze site.

De verzoeken om financiële steun moeten voorzien zijn van een motivatie (schriftelijk of per e- mail) van maximaal twee A4-tjes. Hierin dient u inzicht te geven in:

  • de aard van de organisatie;
  • de doelstellingen; de aard van het project/initiatief waarvoor steun wordt gevraagd;
  • de planning van het project/initiatief

Daarnaast dient de aanvraag, voor zover van toepassing, voorzien te zijn van de meest recente jaarrekening, een gedetailleerde begroting en een dekkingsplan, alsmede een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Tevens moet de aanvrager aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren.

Werkwijze

Het bestuur van de stichting beoordeelt per ingezonden aanvraag of er een donatie tot maximaal € 1.000 toegekend kan worden.